BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Spand

Hauchs betegnelse:

Spand af laqueret Blik med tilhørende Stok

Hauchs beskrivelse:

En Spand, ved hvis Greb, formedelst en mod dens Bund stillet Stok, en Kniv CF er fastgjort ved C, saaledes, at den ikke kan forandre sin Vinkel med Grebets Flade.
Antages nu Tyngdepunktet for de saaledes forbundne Legemer (Kniven og Spanden), at være et Sted indenfor Spandens Grændser, saa ses let, at Spanden ikke kan falde lodret mod Jorden, efterdi Kniven ikke kan trykkes igjennem Bordet, men Spanden kan heller ikke falde efter nogen som helst anden Retning; thi skulle en saadan Bevægelse skee, da maatte først Knivskaftets Ende F komme til at beskrive en Bue opad om det Punkt i Kanten af Bordet, som den berører. Punktet F kunde imidlertid ikke komme til at beskrive en saadan Bue opad over Bordet, uden at Tyngdepunktet i de to urokkelig forenede Legemer maatte til samme Tid beskrive en lignende Bue opad under Bordet; men da nu en saadan Bevægelse af Tyngdepunktet opad vilde modstride dets Stræben nedad mod Jordes Midtpunkt, saa ses det let, at Spanden paa ingen Maade kan komme til at synke, men maa forblive i Hvile. (Phys.Cab. I p.86)

Teknisk beskrivelse:

ikke bevaret

  • Kategori: Statik
  • Hauchnummer: B15
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §116
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p 86; pl.15 fig 5
Spand
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok