BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

ADAM WILHELM HAUCH

MILITÆRMAND, HOFMAND, VIDENSKABSMAND

Adam Wilhelm Hauch blev født den 26. september i 1755 i København. Faderen, Andreas Hauch, var netop blevet Generalmajor og var en velanskrevet mand ved hoffet.

Det var derfor naturligt for Adam Wilhelm at følge faderen ind i militæret. Senere i livet opnåede Adam Wilhelm at blive Overhofmarskal, den højeste chef og administrator for det danske hof.

Men hans dybe passion var videnskab. Det ved vi fra hans samling, det han skrev og den anerkendelse han nød.

Hauch var en imponerende person. Han er blevet beskrevet som vellidt af de fleste, med undtagelse nogle skuerspillere og operasangere, agtet af alle, intelligent, flittig, dygtig, pligtopfyldende, mild og godmodig, når forholdene ikke tvang ham til at være streng.

Om Hauch

DEN MILITÆRE KARRIERE

Om Hauch

Hauch steg hurtigt i de militære grader:

  • Fændrik som 5-årig
  • Premierløjtnant som 10-årig ved Norske Livregiments Dragoner
  • Løjtnant i Livgarden
  • Blev Ritmester, dvs. kaptajn ved kavaleriet med 100-150 ryttere under sig
  • Frivillig i den prøjsiske hær
  • Major som 27-årig

Hauch havde potentiale til noget stort indenfor militæret

INTERESSEN FOR NATURVIDENSKAB

I 1780erne fulgte han bl.a. professor C.G Kratzensteins forelæsninger i eksperimentalfysik og Apoteker Tychsens i kemi. På denne måde og ved selvstudier fik han en omfattende viden om naturvidenskab. I 1786 fik han kongens tilladelse til at træde ud af militæret for at dyrke denne interesse. Han rejste til udlandet for komme til at vide mere og for at købe instrumenter til samlingen.

Kongen kaldte ham hjem i 1789 for at blive chef for staldetaten. Men interessen for naturvidenskab holdt han fast i. Han forelæste i samlingen, forskede, skrev bøger og artikler. Dette første til anerkendelse og han blev medlem af flere videnskabelige selskaber og opnåede at blive præsident for Videnskabernes Selskab. Se mere under Samlingens historie.

Om Hauch
Guyton Morveaux' Desinfektions Apparat. Se mere ved at trykke på billedet.

HAUCHS VIDERE KARRIERE

Han steg i graderne ved hoffet og blev Hofmarskal i 1794 for endeligt at blive Overhofmarskal i 1798. Dermed fik han ansvaret for hele den kongelige husholdning. Ved siden af dette var Hauch også frimurere og havde en filantropisk side. Han var blandt andet Stormester i Kjæden-Ordenen og var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af Blindeinstituttet (1811) og Bespisningsanstalten for Trængende i København (1829) og var medlem af Selskabet for moralsk fordærvede Personers Forbedring.

UDMÆRKELSER

1776 Kammerjunker
1782 Kammerherre
1793 Storkorsridder af Dannebrogsordenen og Hvid Ridder
1794 Leder af ordens-sekretariatsforretningerne
1812 Dannebrogsmændenes hæderstegn
1814 Ordensmarskal
1817 Ridder af Elefanten
1824 Rang af Geheimestatsminister
1828 Overkammerherre
1831 Ordensvicekansler

VIDENSKABELIGE POSTER OG UDMÆRKELSER:

1791 Medlem af Videnskabernes Selskab
1795 Medlem af det norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem
1795 Medlem af Videnskabernes Akademi i Maynz
1796 Medlem af Videnskabernes Akademi i Erfurt
1796 Medlem af Videnskabernes Akademi i Stockholm
1798 Medlem af de Naturforskende Venners Selskab i Berlin
1798 Medlem af det Naturhistoriske Selskab i København
1799 Chef for kommissionen angående oprettelse af et museum for naturvidenskabern
1807 Præsiden for det Kongelige Selskab til Veterinærkyndighedens Fremme
1809 Medlem af det Italienske Videnskabernes Selskab
1812 Medlem af Videnskabernes Akademi i Alexandrien på Sardinien
1813 Medlem af det Kongelige Medicinske Selskab i København
1821 Æresdoktor ved Københavns Universitet
1825 Medlem af det Kejserlige Pharmaceutiske Selskab i St. Petersborg
1829 Chef for det Kongelige Museum for Naturvidenskaberne
1831 Præsident for Videnskabernes Selskab

ANDRE POSTER

1789 Medlem af direktionen for Landstutterierne og den Kgl Vegterinærskole
1789 Førstemedlem af af direktionen over de kongelige Stutterier
1790 Medlem af direktionen for Stutterivæsenet og Veterinærskolen
1794-1798 og 1801-1811 Chef for det Kongelige Teater
1798 og 1811 Chef for det Kongelige Kapel
1801 og 1807 Chef for Kronprinsens Livkorps
1802 Chef for det Kongelige Kunstkammer
1802 Chef for Kunstmuseet
1802 Chef for den Kongelige Malerisamling
1803 Medlem af Det Kongelige Akademi for de skønne Kunster
1803 Chef for Det Kongelige Mønt- og Medaljecabinet
1803 Medlem af kommisionen for Christianborg Slots samt Råd- og Domhusets opførelse
1803 Medlem af Det kongelige Akademi for de skønne kunster
1807 Medlem af Kommissionen angående i Danmark værende oldsagers bevaring
1909 Medlem af kunsternes Academi i Livorno
1811 Medlem af Direktionen over det kongelige Institut for Blinde
1814 Ledsager Frederik VI ved Wienerkongressen
1820 Medlem af regaliefondens bestyrelse
1829 Chef for Det kongelige Bibliotek
1830 Medlem af bestyrelsen for Samfundet til den danske Litteraturs Fremme

MINDETALEN

Adam Wilhelm Hauch døde 26. februar 1838, 83 år gammel. Begravelsen var lige så imponerende som Hauchs liv. Kisten blev båret af studerende og embedsmænd. Følget omfattede prinser, grever og hertuger, familien, diplomater, embedsmænd, lærde, kunstnere, borgere, mænd af alle samfundets rangordner. Foran ligvognen gik der lakajer, løbere og jægere. I Holmens Kirke blev der sunget en kantate for ham skrevet af Oehlenschlæger med musik af J.P.E. Hartmann.

I Videnskabernes Selskab holdt H.C. Ørsted som, sekretær for Selskabet, en mindetale. Her sagde han blandt andet:

”Hauch var af Middelstörrelse , dog snarere stor end lille. Hans legeme var veldannet og stærktbygget; ligelangt fra Fedme og Magerhed. Ansigtet var stort, med stærke, mandige Træk, hvori Fastheden ikke manglede Blidhed. De skjönne brune Öjne vare Ildfulde og talende. Hans hele Holdning var smuk, saaledes man kunde vente det af et veldannet stærkt Legeme, hvis Kræfter fra Ungdommen af vare dannede ved ridderlige Övelser…

Videnskabernes Dyrkere mindes med glad Tilfredshed at han ogsaa tilhørte dem. Selv på Tronen og i dens Nærhed bliver hans Minde hædret. Vi kunne slutte med den trøstelige Sandhed, at den fortræffelige Mand er blevet paaskjønnet efter sit Værd.”

Om Hauch

Læs mere i bogen om Hauch

Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok