BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Stødbord med lodrette hamre

Hauchs betegnelse:

Et Billard med opstaaende Hamre af Elfenben og Elfenbens Kugler

Hauchs beskrivelse:

ABCD (Fig. 4) er et med Klæde overtrukket, og med Bander forsynet Bord, eller lidet Billard af Mahognitræ, som ved de fire Stilskruer E,E,E,E, kan stilles fuldkommen horizontalt. Paa Siderne af det ene Hjørne A ere tvende Standere FG og HI opreiste, som bære de tvende paa deres Axer bevægelige Trærammer KL og MN, i hvilke tvende bevægelige, tynde Messingstænger eller Penduler OO, som bære ligestore og lige tunge, cylinderformige Marmorhamre, P og Q, ere ophængte, saaledes at Tyngdepunktet af enhver er ligelangt fra Bevægelses- eller Ophængningspunktet.

Hvorledes Messingpendulerne O bevæge sig parallel med Trærammerue KL og MN, viser Fig. 5. Buerne, som begrændse disse Rammer forneden, ere inddeeltc i samme Antal ligestore Dele. Naar man stiller begge Trærammerne efter Behag under en Vinkel imod hinanden, og opløfter Hamrene til samme eller til forskjellige Høider, for derfra at lade dem begge paa eengang falde paa Elfenbeenskuglen R, da vil man finde, at Retningen af det Stod, som hver Hammer giver Kuglen, hvilken bestemmes ved Trærammens Stilling, saavelsom Stødets Kraft, der atter bestemmes ved den Høide, hvorfra Hammeren falder, vil formaae Kuglen R, naar begge Hamrene paa eengang træffe den, til at bevæge sig med en Hastighed, og i en Retning, som udtrykkes ved Diagonalen af det Parallelogram, som indesluttes af de virkende Kræfter, og hvis Sider forestille de Bevægelser, som vilde have fulgt af hver enkelt Hammers særskilte Stod. Saaledes f. Ex. naar begge Rammestykkerne sættes under en ret Vinkel mod hinanden, saa at begge Hamrene berøre Kuglen R, og de nu begge oploftes til samme Høide af Buerne,, saaledes at Stødet ved Hammeren P netop meddeler Kuglen Kraft til at.naae Hjørnet C, imedens den formedelst Stodet af Hammeren G gjennemløber et ligesaa stort Stykke af AB, og man paa eengang slipper begge Hamrene, da ville de begge paa eengang stode imod Kuglen R; og da begge Kræfter, som her virke, den ene efter Længden, den anden efter Bredden af Billardet, ere ganske lige, vil Kuglen slaae an imod Punktet S, som Endepunktet af CS, der antages lige med CA. Gjentager man det samme Forsøg, dog saaledes, at Hammeren Q opløftes hoiere end Hammeren P, og saaledes, at den meddeler Kuglen tilstrækkelig Kraft til at naae Hjørnet B, da vil Kuglen slaae an imod Hjørnet D, og altsaa formedelst Virkningen af begge Hamrene gjennemløbe Diagonalen AD af Parallelogrammet ABCD. (Phys.Cab. I p.25)

Teknisk beskrivelse:

Et billardbord 460x690 med mahogniramme og fire mahogniben med stilleskruer H190. I det ene hjørne et mahognistativ H500 med to bevægelige trærammer hvori hænger to elfenbenshamre i messingophæng

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Mekanik
 • Hauchnummer: A42
 • Inventarnummer: 361
 • Litteraturhenvisninger:
 • Nollet (1783): 2,05209
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,0504
 • Morton & Wess(1993), ‘The King George III Collection’: M68
 • Brenni (1993), ‘Cataloque of Mechanical Instruments’, Museo di Storia della Scienza, Firenze: 2,046
 • 's Gravesande(1747) pl.39 fig 1;

  Adams(1762)

Stødbord med lodrette hamreStødbord med lodrette hamre
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok