BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Trekantet klods med kasse

Hauchs betegnelse:

Eet trekantet Prisme for derpå at finde Tyngde Centret af Legemer

Hauchs beskrivelse:

ABC er et trekantet skjævt afskaaret Prisma af Træ, der hviler paa sin ene retvinklede Sideflade AB, saa at den skarpe Kant, som er begge de andre Sidefladers Overskæ­ringslime, staaer opad.
DEFG er en firkantet Kasse af Blik, i hvilken ere indrettede nogle Rum til at modtage forskjellige faste eller flydende Materier.
Skyder man nu først den tomme Kasse frem og tilbage paa den skarpe Kant af Prismet saalænge, indtil den omsider hviler paa samme, da befinder sig Kassens Tyngdepunkt i den verticale Plan, som gaaer gjennem hiin Kant, eller den Linie paa Grundfladen af Kassen, som Kanten berører. Sættes derpaa Kassens Grundflade efter en anden Retning over samme Kant, da bestemmes derved, paa samme Maade som for, en vertical Plan, hvori Tyngdepunktet ligeledes maa befinde sig, ligesom ogsaa det Punkt paa Grundfladen, der ligger lodret under Tyngdepunktet, og som altsaa maa være understøttet, hvis hele Kassen skal hvile.
Fylder man nu, efter at have bragt den tomme Kasse i Ligevægt paa Prismets skarpe Kant, et af Bummene med en eller anden fast eller flydende Materie, eller og forskjellige Bum med Mate­rier af forskjellig Vægt, da vil Tyngdepunktet forandre sit Sted i Kassen, og man vil see sig nødt til at stille Prismets Kant under en anden Deel af Kassens Grundflade for at vedligeholde Lige­vægten. Havde saaledes den tomme Kasse hvilet formedelst en Understøttelse i C, og man fyldte det ved D nærmeste Bum med Vand, og lod de andre være tomme, da maatte Prismets Kant rykkes nærmere mod D; fyldtes derimod det ved E nærmeste Bum tillige med Blyhagl, da maatte Prismets Kant rykkes hen mellem C dg E, for at Kassen i dette Tilfælde kunde blive i Ligevægt.
Af denne Forklaring over Tyngdepunktet folger, at ethvert Legeme, hvori dette Punkt er understøttet, hviler i hvilke som helst Stillinger, fordi den Linie, hvorigjennem Legemet skulde falde, da er understøttet, og Massens forskjellige Deles Bestræbelse til at falde ophæve hinanden. Altsaa er. et Legeme sikret for Fald, naar Verticallinien gjennem Tyngdepunktet falder indenfor den understøttede Grundflade, hvorfor ogsaa hele Legemets Tyngde kan ansees som forenet i Tyngdepunktet.
Dette bliver tydeligt ved Legemer, som formedelst deres skraae Stilling synes at ville falde; men alligevel af hiin Aarsag blive staaende.

Teknisk beskrivelse:

Genstanden eksisterer ikke mere

  • Kategori: Statik
  • Hauchnummer: B03
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §115
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.81; pl.14 fig 4
Trekantet klods med kasse
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok